Algemene voorwaarden

1 to Rent >
Algemene voorwaarden

HUUR PERIODES:

DAG 24 uur
WEEKEND Vrijdag 18:30 uur tot maandag 9:00 uur of zondag 19:00 uur
U kunt het motorvoertuig ook op zondagavond inleveren
MIDWEEK Maandag 9:30 tot vrijdag 18:00 uur
WEEK 7 dagen aaneengesloten
Wij zijn 24 uur per dag te bereiken

HUURVOORWAARDEN:

Bij aanvang van de huurperiode dient u het huurbedrag te voldoen.(afhankelijk van het motorvoertuig). Geldig rijbewijs als legitimatie verplicht. Bij buitenlands rijbewijs tevens een paspoort en Internationaal rijbewijs. De brandstof is voor eigen rekening. Het motorvoertuig wordt met een volle tank meegegeven en dient ook met een volle tank te worden ingeleverd.

HUURDER / BESTUURDER:

Voor alle categorieën behoort de bestuurder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het betreffende motorvoertuig. Alleen de met naam in de huurovereenkomst genoemde huurder / bestuurder mag het voertuig besturen, tenzij anders vermeld. Bij gebruik in het buitenland is een internationale reis– en kredietbrief verplicht. Wij adviseren om naast een reisverzekering een vervangende vervoersdekking af te sluiten. De huurperiode betreft de tijd die is overeengekomen in de huurovereenkomst. 1 to Rent is ten alle tijden gemachtigd een huurovereenkomst ongeldig te verklaren.

BETALING:

 

Tarieven

Als borg dient men de borg (gelijk aan het eigen risico) te betalen en het verwachte huurbedrag. De vermelde tarieven zijn inclusief 21% B.T.W. Stalling,normaal onderhoud zoals olie bijvullen,tolgelden en reiniging s kosten zijn voor rekening van de huurder. Let op een lekke band is voor rekening huurder incl. reparatiekosten. Een lekke band bij een motorfiets mag niet gerepareerd worden dus dat wordt een nieuwe band. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn te geschieden. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 % op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,- (excl. BTW), met een minimum van € 75,- (excl. BTW).

Verlenging van de huurperiode

Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

Overschrijding van de huurperiode

Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 40,- per dag (exclusief btw) bovenop de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met € 40,- per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Ontbinding van de huur

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

Bedrijfsschade:

De huurder is aansprakelijk voor de door 1 to Rent te lijden bedrijfsschade voor zover deze geleden wordt door opzet of grove nalatigheid of grove schuld van de bestuurder/huurder. Deze wordt thans voor beide partijen bindend bepaald op het objectief vast te stellen aantal reparatiedagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd evenwel met 10% wegens besparing van op MVM drukkende kosten en lasten.

Reparaties en onderhoudsbeurten

De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden, komen voor rekening voor de huurder Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alsdan vooraf om een prijsopgave te verzoeken en direct overleggen met 1 to Rent Indien de kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten een bedrag van € 100,- (excl. BTW) niet overschrijden, kunnen de werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van verhuurder worden uitgevoerd. De kosten van de door de huurder aldus betaalde reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een deugdelijk bewijs van betaling vergoed. Op verzoek van verhuurder dient huurder bij reparaties vervangen onderdelen bij verhuurder in te leveren. Verhuurder zal de eventuele kosten die aan het transport van deze onderdelen zijn verbonden, vergoeden tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een bewijs van betaling. Indien de kosten van reparatie en vervanging het bedrag van € 100,- (excl. BTW) overschrijden, dient huurder aan verhuurder toestemming te vragen, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn. Reparaties die zonder toestemming van 1 to Rent zijn uitgevoerd, zijn ALTIJD voor rekening van de huurder.

Technische gebreken aan het voertuig.

Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft huurder recht op vervangend vervoer volgens de bij verhuurder geldende regeling. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden. Voor de gevolgen van beschadiging van met het voertuig vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk. Huurder wordt geacht te dier zake een verzekering af te sluiten, ook indien huurder consument is. Eventuele (te) vervangen beschadigde onderdelen blijven eigendom van de verhuurder. Indien het schadebedrag hoger uitvalt dan de resterende borgsom dient het verschil per omgaande te worden voldaan. De schadetaxatie en eventuele reparatie zal geschieden bij een erkende taxateur, naar keuze van verhuurder.

VERZEKERINGEN

1 to Rent verklaart dat er ten behoeve van de motoren een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de huurder die 1 to RENT ter zake vrijwaart blijft echter wel: – schade aan derden die om welke reden dan ook door de verzekeraar niet wordt vergoed; – schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is (bijv. bij rijden onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen, etc.); – het eventueel eigen risico voor zover dit niet uitdrukkelijk contractueel is verminderd. Alle verzekeringen zijn uitsluitend afgesloten voor de motorvoertuigen. Alle andere gehuurde goederen zijn hiervan uitgesloten. De huurder blijft hiervoor te allen tijde verantwoordelijk en in geval van vermissing/beschadiging aansprakelijk voor de volledige nieuwwaarde.

Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen.

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW). Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten dient te verstrekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden.

Beslag op het voertuig.

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Algemene voorwaarden:
  • Voor vertrek motorvoertuig zelf controleren op brandstof en/of schade. (Huurder tekent voor conditie)
  • Betreffende de motor deze dient altijd met TWEE sloten op slot te staan en te zijn voorzien van een ART 5 certificaat.
  • Telefonische en/of mondelinge misverstanden zijn ALTIJD voor rekening huurder.
  • De vermelde prijzen gelden vanaf 1 januari 2015. Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.
  • Verhuurder behoudt de kopieën van rijbewijs en/of paspoort t.b.v. overtredingen etc.
  • De verkorte verhuurvoorwaarden EN de uitgebreide verhuurvoorwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en voor beide geldt dat de huurder hiermee onvoorwaardelijk akkoord gaat. (Huurder tekent hiervoor)
  • Een burn-out met een huurmotor is niet toegestaan. Bij constatering is een bedrag van minimaal 500,00 Euro verschuldigd + kosten voor de reparatie en het vervangen van de achterband.
  • Niet schoon inleveren kost minimaal € 20,00

   

  Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

  De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.

   

  Toepasselijk recht

  De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.